Uitwerking detailhandelsvisie
Kern Sassenheim
Sassenheim: winkelhart van Teylingen en omstreken
Inhoudsopgave
Hoofdstuk Pagina
1. Inleiding
2. Opgaven uit de detailhandelsvisie
3. Sterke en zwakke punten van de kern Sassenheim
4. Profilering winkelgebied
5. Projecten en quick wins
6. Overige vormen van detailhandel in Sassenheim
7. Prioriteitenschema
Bijlagen
1. Wat moet de werkgroep kern Sassenheim gaan opleveren?
2. Uitwerking schouw
3. Detailhandel in de randgebieden
4. Uitwerking projectvoorstellen.
Auteur:
Jules de Vries
voorzitter kern Sassenheim TOV.
Pagina | 2
1. Inleiding
De detailhandelsvisie ligt er. Deze visie is breed aangenomen in de raad in maart 2014.
De visie bevat een groot aantal actiepunten en deze actiepunten moeten uitgewerkt
worden in concrete projectvoorstellen. Voor deze uitwerkingsvoorstellen is per kern een
projectgroep samengesteld.
Voor u ligt de rapportage van de projectgroep Sassenheim.
Samenstelling projectgroep Sassenheim
· Rene Luxen (Hema)
· Erik Hauwert (Etos)
· Geert Kuijper (Leendert Kuijper Tweewielers)
· Peter Melman (Melman Business & Casuals)
· Frans Heemskerk (Heemskerk Management & Advies)
· Willemien Wagner (Boekhandel Wagner)
· Paul Melman (Melman Lingerie)
· Ed Zuidhoek (Juwelier Wagemakers)
· Jules de Vries (onafhankelijk voorzitter)
· Jan Bodewes (adviseur)
· Fred Wulp (adviseur Economie, Toerisme en Recreatie gemeente Teylingen)
Werkwijze van de groep
Er zijn bij het begin van de activiteiten van de werkgroep een twaalftal vragen
geformuleerd. Deze vragen zijn weergegeven in bijlage 1 van deze rapportage. Deze
twaalf vragen zijn verdeeld in een schema over de vijf geplande bijeenkomsten. Naast
deze bijeenkomsten is een schouw gehouden om een idee te krijgen wat er goed en
wat er minder goed is in het centrum. De resultaten van deze schouw zijn weergegeven
in bijlage 2. Naast de vijf vergaderingen van de projectgroep kern Sassenheim, zijn
er gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur en ambtenaren, met het bestuur
van de TOV en met een groep die zich bezig houdt met het voorbereiden van het
ondernemersfonds.
Indeling van deze rapportage
Na deze inleiding treft u een hoofdstuk aan waarin de belangrijkste opgaven uit de
detailhandelsvisie zijn weergegeven en de wijze waarop die behandeld worden in
deze rapportage. Daarna volgt hoofdstuk 3 waarin de sterke en zwakke punten van
de kern Sassenheim zijn weergegeven en waarin ook de belangrijkste elementen uit
de schouw naar voren komen. Vervolgens in hoofdstuk 4 vindt een profilering van het
winkelgebied plaats: wat is het kernwinkelgebied, wat zijn de aanloopstraten, wat zijn de
publiekstrekkers en welk type ondernemingen zou de kern verder kunnen versterken.
In hoofdstuk 5 worden een groot aantal projecten uitgewerkt en wordt aangegeven
op welke terreinen er met een relatief geringe inspanning verbetering kan worden
gerealiseerd (de zogenaamde quick wins). In hoofdstuk 6 wordt vervolgens
aandacht besteed aan de overige vormen van detailhandel in Sassenheim en wordt
aangegeven hoe de werkgroep daar tegenaan kijkt. In hoofdstuk 7 tenslotte, vindt een
prioriteitenschema plaats van de projecten.
Pagina | 3
2. Opgaven uit de detailhandelsvisie
Trends detailhandel in Teylingen
Uit de in maart 2014 vastgestelde detailhandelsvisie blijkt het volgende. Teylingen heeft
ongeveer 50 winkels in de sector dagelijks en 120 winkels in de sector niet-dagelijks. In
de kernen is weinig leegstand. Ten opzichte van omliggende gemeenten doet Teylingen
het, aldus de conclusie uit de detailhandelsvisie, in zijn algemeenheid momenteel
goed. Echter, deze positie is relatief én deze positie blijft een belangrijk en doorlopend
aandachtspunt.
De koopkrachtbinding voor dagelijks is ongeveer 85%. De koopkrachtbinding is met
5% gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden, wat verklaarbaar is door de komst van
nieuwe supermarkten.
De koopkrachtbinding voor de sector niet-dagelijks is 36%, terwijl tien jaar geleden deze
nog 43% was. Hier zit dus een belangrijke opgave.
Internet speelt een belangrijke rol, en uit de detailhandelsvisie blijkt, dat deze rol in de
toekomst alleen maar groter wordt. Dit zal een dalende lijn inzetten in de behoefte aan
vierkante meters winkeloppervlak (in sombere scenario’s tot wel 30%). In de sector
dagelijks is, zo blijkt uit de visie, op dit moment feitelijk al een teveel aan vierkante
meters. In de sector niet-dagelijks zou op basis van de huidige cijfers een geringe groei
mogelijk moeten zijn, maar daar staan bovenomschreven krimpscenario’s tegenover.
Opgaven algemeen
Ter versterking wordt in de detailhandelsvisie het onderstaande geadviseerd.
1. Alleen kwaliteitsmeters toevoegen. Herontwikkeling en vernieuwing moeten een
bijdrage leveren aan de opwaardering van de winkelgebieden.
2. Streven naar compactere winkelgebieden. Zoveel als mogelijk solitaire winkels
verplaatsen naar de kernen. Vernieuwingen moeten in de kernen plaatsvinden.
3. Bevorder de onderlinge complementariteit van de winkelgebieden, waarbij
Sassenheim het kernwinkelgebied met een divers winkelbestand is (funshoppen
et cetera), Voorhout het boodschappen- en voorzieningencentrum vormt en
Warmond het vooral moet hebben van het versterken van het toeristisch profiel.
4. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking om meer slagkracht te
verkrijgen, onder meer via het centrummanagement.
5. Branchering en leegstandbestrijding van de kernen.
6. Versterking van marketing en promotie.
7. Ruimtelijke inrichting, beheer, veiligheid, bereikbaarheid en parkeren.
8. Activiteiten ontplooien rondom het nieuwe winkelen.
9. Communicatie, regelmatige workshops rond interessante thema’s et cetera.
10. Samenwerking met vastgoedeigenaren aanhalen.
11. Een zeer terughoudend en op maat gesneden beleid voeren ten aanzien van
overige vormen van detailhandel.
Specifieke opgaven voor de kern Sassenheim
De uitdagingen voor de toekomst van de kern Sassenheim zijn:
1. het is noodzakelijk dat er een keuze gemaakt wordt in de gebieden die het
kernwinkelgebied vormen en gebieden die meer als aanloopstraat gezien worden;
de uitdaging zit vooral in het verbinden van de sterke delen van het centrum (met
name de uiteinden), door een aantrekkelijke mix van publiekstrekkers;
2. ga in het aanloopgebied conservatief om met nieuwe ontwikkelingen en gebruik
natuurlijke momenten om een discussie over transformatie c.q. herontwikkeling
op te pakken;
Pagina | 4
3. winkeliers en horeca moeten het centrum als één geheel gaan beschouwen en
in de markt zetten. Op die manier kan funshoppen worden uitgebouwd en een
bijdrage worden geleverd aan de toekomstbestendigheid van het centrum;
4. zorg dat de herstructureringslocaties Hortusplein en Digros een bijdrage leveren
aan de versterking van het totale winkelgebied;
5. zorg voor een goed verkeerscirculatieplan;
6. zorg dat het centrum van Sassenheim een meer divers winkelbestand en
een spannender winkelbestand krijgt. Daarom moet er actief gezocht gaan
worden naar nieuwe winkelformules die het centrum kunnen versterken en de
winkelbeleving kunnen vergroten.
In de detailhandelsvisie wordt ten aanzien van de uitwerking per kern aanbevolen om in
elk geval aandacht te besteden aan de onderstaande punten:
1. wat is er sterk en wat zijn de verbeterpunten ten aanzien van de locaties (zie
hoofdstuk 3);
2. wat zijn bronpunten en publiekstrekkers (zie hoofdstuk 3);
3. hoe beoordelen ondernemers het winkelgebied en wat zijn de toekomstplannen
(zie hoofdstuk 3);
4. wat is het kernwinkelgebied en wat zijn de aanloopstraten (zie hoofdstuk 4);
5. wat is het gewenste brancheprofiel en welke doelgroepen passen daarbij (zie
hoofdstuk 4);
6. hoe dragen openbare ruimte, veiligheid en voorzieningen bij aan een sterk
centrum en een prettig verblijfsklimaat (zie hoofstuk 5);
7. welke routing en parkeerbeleid past er bij het centrum zodat er een prettig
verblijfklimaat ontstaat en er toch voldoende dicht bij de winkels gekomen kan
worden (zie hoofdstuk 5);
8. wat is de gewenste invulling van de koopzondag (zie hoofdstuk 5);
9. hoe kunnen de ondernemers (winkeliers, horeca en voorzieningen), de
samenhang in het centrum gebruiken (zie hoofdstuk 5);
10. welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie en de gehele
uitvoering ervan (weergegeven in het gehele rapport);
11. welke stappen moeten worden gevolgd en wat is de fasering (zie hoofdstuk 6 en
hoofdstuk 7).
Pagina | 5
3. Sterke en zwakke punten van de kern Sassenheim
Sterke punten
· Er is weinig leegstand.
· Gratis parkeren.
· Relatief veel eigen ondernemers en daardoor een grotere diversiteit.
· Er is een goeie zuid-/noord stroming in een aaneengesloten winkelgebied dat fraai
onderbroken wordt door de parkingang.
· Het ligt goed op de zon en is daardoor fris van uitstraling.
· Er is een mooi horecaplein.
· Toeristen waarderen Sassenheim; ze vinden het een leuk dorp en komen er graag.
· De gunfactor door de eigen inwoners van Sassenheim voor de winkeliers in
Sassenheim is betrekkelijk hoog.
· Er is een goede bereikbaarheid ten opzichte van snelweg en station.
· Het centrum van Sassenheim is bereikbaar voor kleine boten (sloepen).
· Het besteedbaar inkomen van de Teylinger is relatief hoog.
· De regio waarin Teylingen is gelegen is economisch actief.
· Het centrum heeft een combinatie van oude kleinschalige authentieke pandjes en wat
grootschaliger moderne nieuwbouw, echter zodanig opgezet dat dit niet grootschalig
aanvoelt.
· De nieuwe pleinen aan de oostzijde van de kern liggen dichtbij en zijn gemakkelijk te
bereiken via de dwarsverbindingen.
· Parkeren kan op verschillende plaatsen in de buurt van de winkels.
· De uitlopers van het winkelgebied zien er zeer gezellig uit, gezelliger zelfs dan het
middengebied.
· Het centrum is goed bereikbaar.
· Er is een compleet aanbod.
· De openbare ruimte is in goede staat.
· Het centrum is compact en beloopbaar.
Zwakke punten / verbetermogelijkheden
· Er is geen goed aangegeven parkeerrouting; voor buitenstaanders is het lastig te
onderkennen waar te parkeren.
· Een kwaliteitsrestaurant ontbreekt.
· Een computerwinkel in of nabij het centrum wordt gemist.
· Een lifestylewinkel ontbreekt.
· Een pannenkoekenboerderij zou een goede toevoeging zijn.
· De etalages van lege zaken worden thans niet aangekleed.
· Er is te weinig onderlinge saamhorigheid tussen de Sassenheimse winkeliers (dit uit
zich onder andere in de uitvoering van de koopzondagen dit jaar). Het draagvlak
voor gemeenschappelijke activiteiten kan vergroot worden. Voorbeeld hiervan is het
parkeren door collega’s in het centrumgebied die daardoor plaatsen voor cliënten
bezetten. Hier afspraken over maken.
· De verkeersdoorstroming op de marktdag is gering; op de marktdag zijn er
bovendien minder parkeerplaatsen beschikbaar in het centrum wat toch al zwak staat
in zijn parkeermogelijkheden.
· De fraaie ingangspartij van het park is enerzijds een verrijking maar zorgt anderzijds
voor het visueel afgescheiden zijn van de zuidkant van het centrum. Maatregelen om
de verbinding tussen deze zuidkant en noordkant van het centrum beter te maken
zijn op zijn plaats (bijvoorbeeld met marktkraampjes).
· Hoofdstraat 201 is bepaald geen parel aan het begin van het centrum; hier een mooie
kwalitatief hoogstaand restaurant vestigen zou de straat bijzonder ophalen.
· De marketing en communicatie rondom het centrum en de activiteiten kan beter.
· De Hoogvliet zit helemaal los van het centrum en kan zelfs niet als een winkel in
aanloopgebied worden gedefinieerd.
Pagina | 6
· Het centrum vormt één geheel als je kijkt naar inrichting en aankleding van
de openbare ruimte, maar het voelt anders; dit komt door het verschil in
kleinschaligheid en grootschaligheid.
· Het HEMA-plein rond de kerk, met alleen auto’s en een enkele verkoopwagen, draagt
niet bij aan de gezelligheid van het middengebied.
· De dag horeca is onevenwichtig verspreid met het zwaartepunt aan de noordzijde en
minder tot weinig in het middengebied en aan de zuidzijde.
· De Hoofdstraat is rommelig er is wel ruimte voor fietsers en voetgangers, maar
samen met een overdaad aan uitstallingen is het wel erg vol.
· Het park ligt pal tegen het centrum aan. Dat op zich is sterk en het park is prachtig,
maar de communicatie met het centrum zelf is niet optimaal.
· In het middengebied zijn er een aantal grotere winkels die nogal naar binnen gekeerd
zijn.
· Het aantal winkels dat deel uitmaakt van een keten is groeiende; hier lijdt de
diversiteit en het onderscheidend vermogen onder. Opgave derhalve is het aantal
zelfstandige winkels te behouden en waar mogelijk uit te breiden.
· Het leegstaande pand van de Rabobank aan de zuidzijde vraagt om nieuwe invulling.
In hoofdstuk 5, Projecten en quick wins, gaan we nader in op de maatregelen om de
zwakke punten van ons centrum te versterken.
Rondgang door het dorp
De werkgroep van de kern Sassenheim heeft besloten tot een schouw. De hele groep
is op een zonnige junidag het centrum doorgegaan en heeft uitgebreid notitie gemaakt
van alles wat werd aangetroffen. Het was een bijzonder leerzame wandeling; het door
de ogen van een toerist kijken naar hoe je eigen centrum eruit ziet, levert heel veel
verrassende resultaten op. Al deze resultaten zijn weergegeven in bijlage 2. Acties die
voortvloeien uit deze resultaten, zullen in hoofdstuk 5 een plek vinden bij ‘projecten en
quick wins’.
Deze rondgang was bijzonder nuttig en schreeuwt om herhaling. Er bestaat een
systematiek om deze rondgang met nog meer aandacht en oplettendheid te gaan doen.
Deze systematiek zal nader worden toegelicht in hoofdstuk 5. De bedoeling is dit jaarlijks
op te gaan pakken.
Pagina | 7
4. Profilering winkelgebied
Kerngebied en aanloopstraten
Er zijn twee manieren op tegen het kernwinkelgebied aan te kijken:
1. waar zit precies de belangrijkste loop;
2. wat heb je nodig om het winkelgebied tot een succes te maken.
Wanneer je naar de eerste methode gaat kijken, dan stel je vast waar precies de meeste
mensen lopen en het gebied waar dat het geval is, dat stel je vast als kernwinkelgebied.
De werkgroep kern Sassenheim heeft ervoor gekozen om niet volgens deze methode het
kernwinkelgebied vast te stellen.
De werkgroep Sassenheim wil veel meer kijken tegen de vraagstelling wat je nodig hebt
om het winkelgebied tot een succes te maken. Met deze blik bekeken stellen we vast, dat
Sassenheim een compleet winkelcentrum moet zijn, waar zowel sprake is van het doen
van dagelijkse boodschappen, als ook het doen van niet dagelijkse boodschappen, het
moet een gebied zijn waarin funshoppen en beleving ruimschoots baan krijgen waar je,
in principe, voor alles terecht kan. Het zou zo moeten zijn dat je het dorp Sassenheim
niet hoeft te verlaten voor welke boodschap dan ook. Uitsluitend wanneer er sprake is
van zeer specifieke zaken en bijzondere keuzen, zou je naar een echt groter centrum toe
moeten hoeven gaan, zoals bijvoorbeeld in Leiden of Haarlem.
Tevens stellen we vast dat Sassenheim een redelijk compact centrumgebied heeft, dat
noch kleiner, noch veel groter hoeft. Sassenheim heeft een schaalgrootte nodig en die
schaalgrootte is er nu.
Tegen de achtergrond van bovenstaande overwegingen, definiëren wij het centrumgebied
als volgt:
- Hoofdstraat van Apotheek tot en met Digros;
- Hortuslaan / Kerklaan van Rabobank tot einde Voorhavenkwartier;
- Voorhavenkwartier;
- Oude Haven;
- Passage en Boschplein;
- J.P. Gouverneurlaan tot en met oude Rabobank.
De aanloopstraten zijn:
- Begin Charbonlaan bij Hoofdstraat;
- Teylingerlaan tot nieuwbouw Sassembourg;
- het stukje Hoofdstraat ongeveer vanaf Leendert Kuijper Tweewielers.
Ontwikkelingen in en nabij kernwinkelgebied
Op dit moment zijn er twee ontwikkelingen gaande.
Verbouwing en uitbreiding van de Digros;
Allereerst moet worden opgemerkt, dat uit de detailhandelsvisie blijkt, dat het aantal
vierkante meters zelfbedieningswinkels/dagelijkse goederen voor de gemeente Teylingen
reeds nu al teveel is (zie pagina 14 detailhandelsvisie): “het dagelijks winkelaanbod
is nu circa 12.500m2; we berekenen een haalbaar aanbod op basis van de huidige
uitgangspunten van circa 10.500m2 tot 11.000m2; er zijn dus relatief veel m2 ten
opzichte van de bestedingen”.
Niet te min is het duidelijk, dat de Digros vernieuwd moet worden. Bovendien zal
een vernieuwde Digros een prima afsluiting vormen van het noordelijke deel van het
Sassenheimse winkelgebied. Tegen die achtergrond is de kerngroep dan ook van mening,
dat de ontwikkeling van de Digros verder gestalte moet krijgen.
Anders denkt de werkgroep over het gebied waar thans de Hoogvliet is gelegen. Dit deel
van het gebied maakt eigenlijk geen deel meer uit van het centrum, zelfs niet van het
Pagina | 8
aanloopgebied. In feite zit Hoogvliet op deze plek verkeerd. Nieuwbouwplannen die het
complete gebied aanpakken inclusief de huizen die er nu staat tussen de Hoogvliet en
de Hortuslaan, betekent een toevoeging van zoveel vierkante meters dat Sassenheim
overbewinkeld gaat raken. Dit behoeft geen nadere argumentatie, als ook
rekening gehouden wordt met de hoofdlijn uit de detailhandelsvisie, namelijk de
inkrimping van de vierkante meters detailhandel in de komende twintig jaar. Bovendien
betekent een grootschalige ontwikkeling een verdere aantasting van het specifieke
kleinschalige karakter van Sassenheim. Daarom voelt de werkgroep er veel meer voor
om de Hoogvliet te verplaatsen naar de oude Rabobank. Dan krijgt dat deel van het
centrum een impuls, ontstaat er een betere spreiding van de grote supermarkten. Het
gebied van de huidige Hoogvliet, zou in deze huidige visie niet opnieuw de bestemming
detailhandel moeten krijgen, maar veel eerder een inbreilocatie moeten worden voor
woningbouw, bijvoorbeeld voor de huisvesting van jongeren. De huidige woningen uit de
jaren 50 in dat deel van de Hortuslaan, kunnen het kleinschalige beeld dat Sassenheim
graag wil uitstralen, in onze visie blijvend versterken.
De kerngroep van Sassenheim pleit ervoor voorzichtig te zijn met het toekennen van
extra vierkante meters voor supermarkten. Immers ook in de supermarktbranche is er
sprake van branchevervaging, met een spin-off naar de kleinschalige detailhandel. Deze
kleinschalige detailhandel willen we juist in het centrum van Sassenheim een kans geven
om de levendigheid in het centrum en de diversiteit in het aanbod in stand te houden.
Branchering en doelgroepen
Over het algemeen is de kerngroep van mening, dat er nu reeds sprake is van een
evenwichtige opbouw van het winkelbestand in Sassenheim. Uit de detailhandelsvisie
blijkt, dat er sprake is van een relatief groot aanbod van filiaalbedrijven. Bij het ontstaan
van nieuwe mogelijkheden, zou de kerngroep dan ook willen bepleiten om deze in te
laten vullen door zelfstandige bedrijven. Wat we missen op dit moment zijn:
- een mooie lifestyle zaak;
- een leuke cadeauwinkel;
- een Rituals-achtige zaak;
- een goed restaurant (zou prima kunnen in het huidige verwaarloosde ‘West-end’-
pand).
Er is reeds een breed aanbod van modezaken, maar de doelgroep 12 tot 16-jarigen
wordt hierin naar ons oordeel wat minder bediend. Een moderne computerwinkel zou,
met name in het aanloopgebied, een prima aanvulling zijn.
Detailhandel in de randgebieden
In bijlage 3 is een uitvoerig overzicht weergegeven van de detailhandel zoals deze thans
plaatsvindt buiten het centrum. De kerngroep heeft de vraag voorgelegd gekregen wat
daarmee te doen. Hierbij zijn er in principe drie opties:
1. niks doen en zo laten;
2. actief beleid ontwikkelen met als doel verplaatsing naar het centrum te realiseren
en de regelgeving daarop aan te passen (dit beleid heeft een hoog planschade
risico);
3. wel beleid vaststellen en dat tot uitvoering brengen zodra zich de kansen
voordoen.
De kerngroep Sassenheim heeft gekozen voor het laatste.
Ons uitgangspunt is dat de kleinschalige detailhandel zoveel als mogelijk in het
kerngebied en desnoods in de aanloopstraten moet zitten. Verplaatsing vanuit de
periferie naar het centrum is daarbij in principe wenselijk. Wel dient per individuele
situatie bekeken te worden in hoeverre de betreffende voorziening inderdaad past (in
algemene zin) en kwaliteit toegevoegd.
Pagina | 9
Dit beleid is volstrekt in lijn met de suggesties die in de detailhandelsvisie staan
en door de gemeente zijn goedgekeurd. Naast het trachten om decentrale
detailhandelsactiviteiten naar het centrum te halen, is er ook een (principiële)
mogelijkheid dat er zich nieuwe detailhandelsactiviteiten gaan voordoen buiten de centra.
Er zijn enkele locaties binnen de gemeente Teylingen waar zulks denkbaar zou zijn:
- de ‘Campo’-locatie in Sassenheim Zuid-West. Deze is 4500m2 groot;
- de Postpromenade tegenover de Bernardus (maar deze is gepland omgebouwd te
worden tot woninglocatie. De bestemmingsplannen zijn hier reeds op aangepast);
- het complex waar onder andere de Multimate in zit.
Het is een ongewenste ontwikkeling dat kleinschalige detailhandel op één van
deze locaties terecht zou komen. Dat zou een regelrechte concurrent zijn van het
beschermwaardige centrum en is daarmee planologisch onverantwoord.
Pagina | 10
5. Projecten en quick wins
5.1 Typen projecten
In dit hoofstuk worden de projecten onderverdeeld in een zestal typen:
· aanbodversterkende projecten en projecten die tot oogmerk hebben de leegstand
te bestrijden;
· projecten met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren;
· projecten met betrekking tot ambiance, inrichting en beheer;
· projecten met betrekking tot promotie en marketing;
· quick wins;
· voorwaardenscheppende activiteiten (deze behelzen het scheppen van enkele
organisatorische maatregelen teneinde de projecten op een adequate manier in te
bedden).
5.2 Aanbodversterking en leegstandbestrijding
Nummer
project
omschrijving projecteigena
ar
Voorwaarden
/kosten
plannin
g
1. Vernieuwing Digros: deze vernieuwing
gaat gepaard met een vergroting van
het aantal vierkante meters. Let op
parkeervoorziening; zie ook bijlage 4
Digros /
gemeente
nvt ??
2. Hoogvliet. Ontwikkeling op eigen
locatie staken. Verplaatsen naar oude
Rabobankgebouw; zie hoofdstuk 4 en
bijlage 4.
Hoogvliet /
gemeente /
Rabobank
nvt ??
3. Nieuwbouw pand tegenover
Gastrovino. Er bestaat reeds een
plan om het thans ontstane gat in te
vullen. De kerngroep bepleit, dat dit
plan voortvarend ter hand genomen
wordt. Zie verder bijlage 4.
Kiebert ? /
Gemeente
nvt ??
4. Aanbod, versterking / branchering. In
hoofdstuk 4 is reeds aangegeven op
welke wijze wij de branchering in de
toekomst zien. Zie verder bijlage 4
TOV /
Centrumma
nagement /
Gemeente
Realisering
centrumma
nagement,
investering
in tijd door
betrokkenen
01-
2015
5. Standplaatsenbeleid ambulante
handel. Opzetten via een nieuw op te
richten stichting. Zie verder bijlage 4
TOV /
Gemeente/
vertegenw
oordigers
ambulante
handel/
centrummana
gement
Tijd van de
betrokkenen.
01-
2015
(start)
6. Het optimaliseren van de weekmarkt.
Is de huidige plek de goede, zo nee,
waar dan wel en hoe; zo ja, hoe de
huidige opstelling te verbeteren .Zie
verder bijlage 4
TOV /
gemeente/
centrummana
gement
Bereidheid
van de
gemeente
hierin
energie
en geld te
steken.
Na
verkeer
circula
tieplan.
7 Versterking horeca door meer TOV in Horeca al Medio
Pagina | 11
gezamenlijke acties
De horeca kan meer zichtbaarheid
ontwikkelen door gezamenlijke acties
te organiseren. Zie ook bijlage 4
samenwerking
met horeca
aparte groep
binnen TOV
Sassenheim
organiseren
2015
5.3 Bereikbaarheid en parkeren
Nummer
project
omschrijving projecteigena
ar
Voorwaarden
/kosten
plannin
g
8. Parkeer- en verkeerscirculatieplan
Het laatste verkeersonderzoek in
Sassenheim dateert van januari/
februari 2012. Daarnaast is er een
studie verschenen op 5 maart 2013
naar de parkeereffecten bouwplannen
centrum Sassenheim. Uit de
toenemende parkeerdruk blijkt dat
deze studies geactualiseerd moeten
worden. Bovendien is er behoefte tot
een integraal verkeerscirculatieplan.
Gemeente in
samenwerking
met TOV
Inhuren
bureau die
onderzoek
uitvoert;
projectfinan
ciering door
gemeente en
ondernemers
fonds
Tweede
helft
2015
9. Een fietsenstallingplan maken voor
het hele dorp. Op dit moment zien
we dat het stallen van fietsen een
toenemend probleem vormt. Fietsen
komen vaak daar terecht waar ze
minder gewenst zijn. Aan de andere
kant is er nog voldoende ruimte
binnen het winkelcentrum om tot
een adequate oplossing voor dit
fietsenstallings-probleem te komen.
Het project beoogt om deze plekken
te inventariseren en er over te
besluiten.
TOV en
gemeente
TOV maakt
overzicht waar
de stallingen
moeten
komen;
gemeente
regelt straat
meubilair
Budget
gemeente
voor
straatmeubil
air
Najaar
2015
5.4 Ambiance, inrichting en beheer
Nummer
project
omschrijving projecteigena
ar
Voorwaarden
/kosten
plannin
g
10. Vuilafvoer
Dit project is reeds in uitvoering en
beoogt het contracteren van zoveel
mogelijk winkeliers van de vuilafvoer
bij één firma, met als doel het aantal
vuilafvoerbewegingen te reduceren
en daarnaast een kostenreductie te
realiseren. Zie verder bijlage 4
Wij MKB/TOV/
winkeliers
Geen. Reeds
in
uitvoeri
ng.
11. Verfraaiing van de openbare ruimte. TOV/ ntb ntb
Pagina | 12
Het project verfraaiing openbare
ruimte kent vele projectonderdelen,
die elk op zich, maar wellicht beter
nog in onderlinge samenhang,
uitgevoerd kunnen worden. De
bedoeling van het project is om
alle ideeën te inventariseren, een
prioriteitsvolgorde aan te leggen en
tot uitvoering over te gaan. Zie verder
bijlage 4.
Centrummana
gement
12. Het schoonmaken van de straten
Spreek met de gemeente een hoger
schoonmaakfrequentie af van het
winkelgebied en organiseer een
Sassenheimse schoonmaak dag als
startpunt. Zie verder bijlage 4
Gemeente in
samenwerking
met TOV
Meer geld
beschikbaar
stellen voor
onderhoud
centra
Voorjaa
r 2015
13. Verfraaiing gevels / beeldkwaliteit
Bij dit project gaat het om de
verfraaiing en de beeldkwaliteit van
het bestaande onroerend goed. Dit
zou opgepakt kunnen worden in
overleg met de vastgoedeigenaren.
Zie verder bijlage 4
TOV/
Winkeliers/
Vastgoedeigen
aren
p.m. 01/
2015
14. Periodieke schouw / keurmerk
ondernemer
Gebleken is dat de schouw die in het
kader van het tot stand komen van de
uitwerking van de detailhandelsvisie
van Sassenheim is ondernomen,
zeer goed heeft gewerkt. Het project
behelst de systematiek nader te
ontwikkelen en jaarlijks uit te voeren.
Zie verder bijlage 4
Centrummana
gement/TOV/
Gemeente
Zaken die
geconstate
erd worden
onmiddellijk
en
daadkrachtig
ter hand
nemen.
Oppa
kken
voorjaa
r 2015
5.5 Promotie/marketing
Nummer
project
omschrijving projecteigena
ar
Voorwaarden
/kosten
plannin
g
15. Promotie centrum
Dit project beoogt om een goed
afgewogen promotiecampagne te
realiseren en uit te rollen die ook
in de loop van komende jaren een
continuïteit kent. zie ook bijlage 4
TOV/
Gemeente/
Centrummana
gement
Tot stand
komen
centrumm
anagement
en adequate
financiering.
Vanaf
zomer
2015
16. Gezamenlijke acties
In overleg met op te richten centrum
management opzetten en uitrollen
van gerichte acties om meer
koopkrachtbinding in Sassenheim te
realiseren. Zie ook bijlage4
.
TOV/
Centrummana
gement
Vanaf
1-1-
2015
17. Versterken van de evenementen TOV /
Pagina | 13
De evenementen van Sassenheim
zitten op dit moment weer in de lift,
maar behoeven duidelijk versterking.
De TOV kent sinds de zomer van
2013 een aparte goed opgetuigde
evenementencommissie die plannen
heeft om de evenementen te
versterken en verder uit te bouwen.
Ondersteuning van het op te richten
centrummanagement zou hierbij
welkom zijn.
Centrummana
gement
18. Social media
Op dit moment wordt bij de opzet
van evenementen social media
ingeschakeld. Er is echter geen
afgewogen beleid om dit uit te voeren
en te versterken. Dit beleid zou,
mede in het kader van de promotie
van het centrum, opgezet kunnen
worden. Drijvende kracht zou het
centrummanagement moeten zijn
.
centrummana
gement
19. Meer uniformiteit en trouw rond
openingstijden en zondagsopening.
Op dit moment zijn er nogal wat
winkeliers, die ondanks de afspraken
rondom de zondagsopening toch dicht
zijn. Onderlinge solidariteit op dit punt
dient vergroot te worden.(bijlage4)
Bestuur
TOV kern
Sassenheim
NVT Januari
2015
20.
.
De digitale winkelstraat
Opzet website om de kern Sassenheim
als geheel en de afzonderlijke winkels
beter op de (digitale) kaart te zetten.
Zie ook bijlage 4.
Gemeente /
Centrummana
gement
p.m. Nader
te
bepale
n
21. Meer levendigheid creëren bij ingang
park
Dit project beoogt om samen met
de Park Rusthoff organisatie de
mogelijkheid te onderzoeken van een
horecavoorziening op de Rode Loper.
Hierdoor ontstaat extra levendigheid
bij de ingang van het park en een
goede verbinding met de zuidzijde
van de Hoofdstraat en de rest van het
centrum
TOV en
parkbestuur
bekijken
eerst de
haalbaarheid
van het plan
Voorjaa
r 2015
22. Ondernemerschap en
Kennisuitwisseling.
Beoogt het verder ontwikkelen van het
ondernemerschap in het algemeen en de
onderlinge samenwerking in het bijzonder.
Het project zal als doel hebben dat
ondernemers voor elkaar „de luiken
openzetten” zodat uiteindelijk de kwaliteit
TOV kern
Sassenheim in
samenwerking
met andere
kernen
Uitwe
rken
vanaf
januari
2015
Pagina | 14
van ondernemen in de kern op een hoger
plan zal komen. In open dialoog er met
elkaar voor zorgen dat 1 + 1 meer wordt
dan 2 .Zie verder bijlage 4
5.6 Quick wins
Een aantal quick wins vloeit voort uit de rondgang die er in het kader van de uitwerking
van de centrumvisie is gemaakt (zie bijlage 2). De quick wins worden in willekeurige
volgorde genoemd.
1. De oude spullen die nog aan de gevels hangen van de kerstverlichting van vroeger
tijd weghalen.
2. Het realiseren van een gezamenlijke aanpak inzake plantenbakken, bloembakken
voor de winkels in de Hoofdstraat en de andere straten.
3. Het realiseren van een gezamenlijke aanpak van vlaggetjes en andere versieringen
(zie ook hierboven onder projecten).
4. Gemeenschappelijke afspraken maken in TOV verband met betrekking tot
straatmeubilair.
5. Het realiseren van meer bloembakken aan de lantarenpalen. In de huidige situatie
is tamelijk willekeurig en verwarrend opgelost; consequent doorzetten van
bloembakken door het hele dorp zou een enorme plus betekenen.
6. Schonere straat (zie ook onder projecten).
7. Lantarenpalen schoonmaken en repareren.
8. Verkeersborden schoonmaken en repareren en rechtzetten.
9. Vuilnisbakken schoonmaken en op orde brengen.
10. Bankjes overal in dorp opnieuw schuren en lakken en opknappen.
11. Het weghalen van de betonnen ballen ter hoogte van Clair Optiek (deze hebben geen
enkele functie).
12. Het weghalen van het reclamebord bij de pastorie. Het beeldje op dezelfde hoogte
is hierdoor niet meer zichtbaar. En voorts het voornemen om het beeldje mooier en
beter zichtbaar te maken.
13. Het oplossen van de problemen met het parkeren op het Voorhavenkwartier aan de
zijde waar Franas gevestigd is.
14. Het verbeteren van de bewegwijzering naar parkeermogelijkheden in het centrum.
5.7 Voorwaardenscheppende activiteiten
Om voorgaande projecten op een adequate manier tot stand te brengen, zijn een
aantal voorwaarden c.q. activiteiten noodzakelijk. Deze worden in het hierna volgende
benoemd.
1. Het realiseren van citymarketing. Zonder citymarketing ontbreekt er de
noodzakelijke bestuurlijke kracht op alle projecten die hiervoor genoemd zijn, op
te pakken. De huidige vrijwilligersorganisatie van de TOV in Sassenheim draait op
volle toeren. In het recente verleden is het aantal betrokken ondernemers bij de
uitvoering van activiteiten reeds belangrijk uitgebreid. Een verdere uitbreiding is
weliswaar nog mogelijk, echter veel extra taken kan aan deze groep niet worden
toegevoegd. Deze groep bestaat uit goedwillende middenstanders die vaak al
overbelast zijn met de uitoefening van hun eigen bedrijf.
2. Het realiseren van vastgoedoverleg. Het vastgoedoverleg, in dit geval voor
Sassenheim, kan een stimulans zijn voor een aantal van de hierboven genoemde
projecten, te weten project 1 Digros; project 2 Hoogvliet; project 3 pand tegenover
Gastrovino; project 10 verfraaiing openbare ruimte; project 11: schoonmaken
straten; project12 verfraaiing gevels, beeldkwaliteit; project 13 periodieke schouw
Pagina | 15
3. Het realiseren van werkgroepen per thema binnen de TOV.
In het hierboven staande zijn de projecten onderverdeeld in een viertal categorieën.
Binnen de kern Sassenheim zullen we de discussie aan moeten gaan met als
vraagstelling of we in staat zullen zijn om vanuit de ondernemers per thema een
werkgroep te realiseren.
Op dit moment zijn er in Sassenheim de volgende werkgroepen:
- Evenementencommissie;
- Ledencommissie;
- Commissie feestverlichting;
- het kernbestuur dat genoemde commissie overkoepelt.
In overleg met het bestuur van de kern Sassenheim kan bekeken worden welke
werkgroep structuur het best past bij het realiseren van de bovenstaande projecten.
Pagina | 16
6. Overige vormen van detailhandel in Sassenheim
Met de overige vormen van detailhandel wordt bedoeld, de kleinschalige detailhandel
die zich buiten de centra bevindt. Op bijlage 3 is een uitputtend overzicht weergegeven
van alle vormen van detailhandel die het betreft. De werkgroep is van mening, dat
deze detailhandel via een proces van geleidelijke overgang naar de centra moet
verhuizen. Dit om de centra voldoende vitaal en levendig te houden. Dit betekent,
dat de werkgroep van mening is, dat nieuwe kleinschalige detailhandel niet buiten de
winkelcentra waaronder begrepen de aanloopstraten gevestigd zou mogen worden.
Dit betekent tevens dat de in de bijlage genoemde vormen van detailhandel, indien de
gelegenheid zich voordoet, naar de kernen zou moeten gaan verhuizen. Die gelegenheid
doet zich met name voor indien een bedrijf sluit of van eigenaar overgaat. De
bestemmingsplannen zouden hier op aangepast moeten worden en tevens zou moeten
worden aangegeven wat de toekomstige bestemming van de betreffende locatie gaat
worden.
Pagina | 17
7. Prioriteitenschema
In het onderstaande schema vindt U de projecten uit hoofdstuk 5, met uitzondering van de quick
wins terug. We hebben de projecten van een tweetal prioriteiten voorzien, namelijk de prioriteit
binnen de groep(kolom3) en de absolute prioriteit.
Uiteraard is deze opsomming geen absolutistisch gegeven: omstandigheden kunnen het zinvol
maken te schuiven met de prioriteiten, bijvoorbeeld omdat aan de randvoorwaarden van een
project (nog) niet is voldaan of omdat zich bijzondere kansen voordoen, die schuiven in prioriteiten
opportuun maakt.
Project
nummer
omschrijving Prioriteit
Binnen
groep
Absolute
prioriteit
Aanbodversterking en leegstandbestrijding
1 Digros 7 19
2 Hoogvliet 4 11
3 Pand tegenover Gastrivino 6 18
4 Aanbodversterking/branchering 5 14
5 Standplaatsenbeleid ambulante handel 2 7
6 weekmarkt 1 6
7 Versterking horeca door meer gezamenlijke acties 3 10
Bereikbaarheid en parkeren
8 verkeerscirculatie- en parkeerplan 1 4
9 Fietsenstallingen plan 2 5
Ambiance inrichting en beheer
10 vuilafvoer 5 17
11 Verfraaiing openbare ruimte 4 16
12 Schoonmaak straten 1 2
13 Verfraaiing gevels, beeldkwaliteit 3 9
14 Periodieke schouw keurmerk veilig ondernemen 2 8
Promotie/marketing
15 promotie centrum 3 12
16 Gezamenlijke acties 5 15
17 Versterken evenementen 4 13
18 Sociale media 6 21
19 Meer uniformiteit en trouw rond openingstijden 1 1
20 Digitale winkelstraat 5 20
21 Horeca ingang Rode loper Park Rusthoff 7 22
22 Ondernemerschap en kennisuitwisseling 2 3
Pagina | 18
Pagina | 19
Bijlage 1.
Wat moet de werkgroep kern Sassenheim gaan
opleveren?
Antwoorden op de volgende vragen
1. Wat is er sterk aan de kern Sassenheim en wat moet er beter?
2. Wat zijn de publiekstrekkers?
3. Wat zijn de bronpunten?
4. Welke toekomstplannen hebben de ondernemers?
5. Wat is het kernwinkelgebied en wat zijn de aanloopstraten?
6. Wat is het branche profiel van kernwinkelgebied en aanloopstraten en welke
doelgroepen (bestaande en nieuwe winkels ) passen daarbij?
7. Wat kan er verbeteren aan de openbare ruimte ter verfraaiing om bij te
dragen aan een sterk centrum en een prettig verblijfsklimaat?
8. Idem qua veiligheid?
9. Idem qua voorzieningen?
10. Hoe kan de verkeerscirculatie worden verbeterd en wat kan er verbeterd
worden aan het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen?
11. Zijn er ideeën om de centrumactiviteiten te versterken?
12. Stappenplan en fasering.
Pagina | 20
Bijlage 2.
Uitwerking Schouw
2014-06-27 Punten uit de rondgang voor de gemeente
· De bloembakken aan de lantaarnpalen zijn erg leuk. Er zouden echter veel meer
lantaarnpalen met bloembakken moeten zijn; de huidige verdeling maakt een wat
willekeurige indruk. Zo is er bijvoorbeeld op de Gouverneurlaan helemaal niks en
ook in de Hoofdstraat maakt het een wat willekeurige indruk.
· De straat is niet erg schoon; veel peuken et cetera. Er wordt maar eens per week
geveegd dat zou veel vaker moeten.
· De lantaarnpalen en verkeersborden zijn hier en daar bijzonder smerig. Dat kan
met weinig moeite beter. Hetzelfde geldt voor de vuilnisbakken.
· Diverse palen van invalide parkeerplaatsen staan scheef; maakt een onverzorgde
indruk, onder andere ter hoogte van de apotheek.
· De bebording naar de plekken met ruime parkeergelegenheid zou beter kunnen;
hiervoor een plan maken.
· Ter hoogte van Clair Optiek staan een tweetal lelijke betonnen ballen in de weg.
Hebben geen functie; zouden eruit kunnen.
· De parkeerplekken bij Van der Meer staan haaks op de straat; hoewel dat meer
parkeerplekken oplevert dan een schuine opstelling, zou dat laatste wel helpen
voorkomen dat de parkeerders tegen de stroom de straat uit rijden.
· Pand op 165 (West End) zou een ideale plek zijn voor een mooie horeca
gelegenheid met terras. Hier moet iets gebeuren want is erg lelijk voor als je het
dorp inkomt.
· Het reclamebord bij de kerk detoneert bijzonder met het kunstwerkje dat er pal
naast staat. Reclamebord weghalen.
· Veel fietsen ter hoogte van Yolentha; bekijken of daar fietsenstallingen bij
kunnen.
· Bij LJ sport zouden extra fietsenstallingen kunnen komen (als je er voor staat,
rechts op de hoek).
· We zijn zeer benieuwd naar wat er komt naast de Schoenenreus. Als er voorlopig
niets komt, moeten we een tijdelijke voorziening maken om ervoor te zorgen dat
alles er netjes uit blijft zien.
· De bankjes op het HEMA-plein zien er niet uit. Waarom zijn ze eigenlijk semiopklapbaar;
functie daarvan is niemand duidelijk. Moeten schoongemaakt,
geschuurd en opnieuw gelakt worden.
· We moesten erg lachen om het waterputje dat bijna ingegroeid is in een
boomstam op het HEMA-plein.
· Bij D-reizen zou een extra fietsenstalling kunnen; idem op de hoek Hoofdstraat bij
Headmaster.
· De hekjes met de perkjes die om de bomen staan op de Teylingerlaan zijn erg
leuk. De beplanting bij de bomen maakt een verzorgde indruk. Zou een voorbeeld
kunnen zijn voor elders!!
· De straat tussen Hemels en Action is vuil; zou vaker geveegd moeten worden.
· Ter hoogte van Franas staan alle fietsenrekken scheef; dat oplossen bij het
veranderen van de parkeersituatie aldaar.
· Wat een gore vuilnisbak daar bij de bibliotheek.
· De Depodogbak naast de nieuwe ingang van het park op het Boschplein is zeer
smerig; ziet er niet uit.
· De nieuwe rolstoelopgang bij van Tol ziet er gevaarlijk uit; mensen die niet
opletten kunnen er gemakkelijk vallen.
Pagina | 21
2014-06-27 Punten uit de rondgang die de gezamenlijke winkeliers betreffen
· We zouden alle oude spullen die er nog zijn van de Kerstverlichting van heel
vroeger aan de gevels hangen weg moeten halen (gele bakjes, stroomdraden
e.d.).
· Veel winkeliers nemen de moeite om leuke plantenbakken voor hun deur te
plaatsen; echter iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. Het zou het totaalbeeld
ten goede komen als hier gemeenschappelijke keuzes zouden gemaakt kunnen
worden.
· De vlaggetjes ter hoogte van Primera van der Lans zijn goedbedoeld maar erg
rommelig. We zouden hier een gemeenschappelijk iets voor moeten ontwikkelen.
· Door de winkeliers wordt heel veel straat meubilair buiten gezet; reclameborden,
uitstallingen en dergelijke. Aan de ene kant verlevendigt dat het straatbeeld, aan
de andere kant maakt het veelal een rommelige indruk, omdat iedereen ander
materiaal gebruikt. We zouden hier gemeenschappelijke afspraken over moeten
maken; zowel wat betreft de plek waar ze staan als dat ze dezelfde vorm hebben.
2014-06-27 Punten uit de rondgang die individuele winkeliers betreffen
Deze punten zijn om privacy redenen niet in deze rapportage weergegeven, maar zullen
wel aan de betrokken ondernemers worden gecommuniceerd.
In zijn algemeenheid gaat het om de volgende zaken:
· afvalbakken die staan op plaatsen waar ze lelijk in het zicht zijn;
· onvolkomenheden in de puien van winkels;
· achterstallig (schoonmaak) onderhoud;
· borden op de straat die de doorgang belemmeren;
· weinig fraaie , soms tijdelijke, bouwkundige oplossingen die het totale beeld naar
beneden halen.
Pagina | 22
Bijlage 3.
Detailhandel in de randgebieden
In het onderstaande is een compleet overzicht gegeven van de detailhandel buiten de
kern van Sassenheim
Pagina | 23
Gemengde doeleinden
Pagina | 24
De op de plankaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen,
detailhandel met uitzondering van grootschalige detailhandel, horeca die genoemd wordt in categorie
1 van de Staat van horeca inrichtingen en bedrijven die genoemd worden in de categorie 1 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten en bedrijven welke naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen
zijn met de genoemde bedrijven met de bijbehorende bebouwing en voorzieningen, alsmede voor
archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming), met inachtneming van het bepaalde in
artikel 24, ter plaatse waar op de plankaart de desbetreffende bestemming met de bestemming
gemengde doeleinden samenvallen.
Detailhandel
Gemengd
Pagina | 25
Artikel 4 Gemengd
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen met de mogelijkheid van aan-huis-gebonden beroepen;
b. detailhandel en dienstverlening;
c. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten,
uitsluitend op de begane grond;
d. kantoren;
e. gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, religieuze en levensbeschouwelijke
activiteiten en bijeenkomsten, openbare dienstverlening, evenementen en
verenigingsleven;
f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen,
perceelontsluitingen, nutsvoorzieningen en water.
Pagina | 26
Pagina | 27
Pagina | 28
Pagina | 29
Pagina | 30
Bijlage 4
Uitwerking projecten
Aanbodversterking en leegstand bestrijding
Project1
Vernieuwing Digros: deze vernieuwing gaat gepaard met een vergroting van
het aantal vierkante meters. Er lopen op dit moment reeds procedures bij de
gemeente om dit project te realiseren. De werkgroep is van mening dat adequate
parkeervoorzieningen(een parkeerdek ) van het grootste belang zijn voor dit project,
aangezien de onmiddellijke omgeving van de Digros extra parkeerdruk door meer
toeloop bij Digros niet aankan.
Project 2
Hoogvliet. Reeds in hoofdstuk 4 is aangegeven, dat de kerngroep ontwikkeling
Sassenheim van mening is dat de Hoogvliet op de huidige locatie niet goed zit.
De kerngroep heeft reeds aangegeven dat zij liever ziet dat er op deze plaats
woningbouw wordt ontwikkeld. Mogelijk zou deze woningbouw gepaard kunnen gaan
met het ontwikkelen van parkeermogelijkheden waardoor de druk op de huidige
parkeervoorzieningen op het Voorhavenkwartier kan afnemen. Het kernteam ziet
de Hoogvliet het liefst verplaatst worden naar het gebouw van de Rabobank aan de
Gouverneurlaan. De werkgroep is van mening, dat met de huidige parkeervoorzieningen
op de Gouverneurlaan en het creëren van een adequate parkeervoorziening bij het
realiseren van het plan van de Hoogvliet, sprake kan zijn van een goede winkellocatie,
die het centrum, en dan met name het zuidelijke gedeelte met de unieke winkels die
daar zijn, kan versterken.
Project 3
Nieuwbouw pand tegenover Gastrovino. Er bestaat reeds een plan om het thans
ontstane gat in te vullen. De kerngroep bepleit, dat dit plan voortvarend ter hand
genomen wordt. De werkgroep dringt er op aan, dat zolang die invulling er nog niet
Pagina | 31
is, een representatieve afscheiding het huidige braakliggende terrein aan het oog
onttrekt. De kerngroep bepleit ook, dat voor de invulling van de winkellocaties er contact
gezocht wordt met de kerngroep om de ideeën die in dit rapport zijn ontwikkeld rondom
branchering daarin te verwerken. Ontwikkeling van deze locatie geeft een unieke kans
om deze ideeën in praktijk te brengen.
Project 4
Aanbod, versterking / branchering. In hoofdstuk 4 is reeds aangegeven op welke wijze
wij de branchering in de toekomst zien. Dit project behelst het verder uitwerken van de
betreffende ideeën en concretiseren. Het project behelst ook actief op zoek te gaan naar
initiatiefnemers die hierin zouden willen stappen om op die manier actief de invulling van
wat Sassenheim voor ogen staat te realiseren.
Project 5
Standplaatsenbeleid ambulante handel. Reeds in hoofdstuk 4 hebben we geconstateerd,
dat het huidige standplaatsenbeleid onvoldoende bijdraagt aan de versterking van de
winkelkern. Bovendien bestaat er behoefte om een betere verbinding aan te brengen
tussen het zuidelijke- en het middengedeelte van de Hoofdstraat. Dit zou heel goed
kunnen door het verplaatsen van de ambulante handel naar deze kant. Voorts bestaat
er de behoefte om meer invloed uit te kunnen oefenen op welk type ambulante handel
er in Sassenheim gevestigd zou kunnen worden. Teneinde dit te realiseren de volgende
stappen:
· het oprichten van een stichting ambulante handel in samenwerking met de
gemeente;
· het in overleg met deze herinrichting vaststellen van welk type ambulante handel
er in Sassenheim een meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige winkels in
het centrumgebied;
· het vaststellen wat redelijke tarieven zouden zijn met betrekking tot het innemen
van de standplaatsen;
· het bepalen van een adequate bestemming van deze opbrengsten (wellicht
zouden we kunnen denken aan het invloeien in de kas van het centrummanagement
teneinde de financiële positie hiervan te versterken);
· het bepalen van de meest optimale locatie van de ambulante handel;
· het realiseren van de veranderingen.
Project 6
Het optimaliseren van de weekmarkt. In de huidige omstandigheden functioneert
de weekmarkt niet optimaal. Er is te weinig verbinding tussen de kramen en de
overige detailhandel die gevestigd is in het gebied waar de markt gehouden wordt. De
doorstroming van het verkeer is onvoldoende. De markt leidt een enigszins kwijnend
bestaan, doordat er steeds minder standhouders geïnteresseerd zijn in een plaats. Er zijn
in het verleden (periode voorjaar 2013 tot winter 2013/2014) reeds gesprekken gevoerd
om de weekmarkt op de bestaande plaats verder te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd
in een aantal kleinere aanpassingen die echter nog niet het volledige probleem oplossen.
De vraag moet zelfs gesteld worden of de huidige weekmarkt op het HEMA-plein wel op
de goede plaats is. Het project behelst het opnieuw bekijken van de huidige plek van de
weekmarkt. Het nader gaan bekijken of deze plek de meest ideale is en het desnoods
verplaatsen van de weekmarkt naar een betere plek.
Voorwaarde voor de uitvoering van dit project is de bereidheid van de gemeente om bij
verandering van de opstelling, dan wel verplaatsing van de markt, investeringen te doen
in de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn om de kramen op een adequate manier
te verankeren. Tevens moet eerst duidelijkheid zijn rondom eventuele veranderingen van
de verkeerscirculatie, omdat de plannen daarmee interfereren.
Pagina | 32
Project 7
Versterking horeca door meer gezamenlijke acties:de horeca kan meer zichtbaarheid
ontwikkelen door gezamenlijke acties te organiseren. Er worden al een aantal acties
jaarlijks georganiseerd door de horeca ondernemers van het Havenplein, versterking is
mogelijk door horeca breed in Sassenheim zaken te gaan organiseren.
Bereikbaarheid en parkeren
Project 8
Parkeer- en verkeerscirculatieplan Het laatste verkeersonderzoek in Sassenheim dateert
van januari/februari 2012. Daarnaast is er een studie verschenen op 5 maart 2013 naar
de parkeereffecten bouwplannen centrum Sassenheim. Sinds het verschijnen van deze
studies zijn de plannen rond Boschplein voltooid en is er een nieuwe situatie ontstaan.
Het blijkt dat de parkeer situatie rond Voorhaven-kwartier en Boschplein in toenemende
mate voor problemen zorgt. Regelmatig gebeurt het dat het parkeerterrein daar vol is
en dat bezoekers vergeefs aan het zoeken zijn. De benutting van de parkeerkelder onder
het Voorhavenkwartier is, voor zover wij thans kunnen zien, niet optimaal. Daarnaast
is er de afspraak gemaakt dat de verbinding tussen Rusthofflaan en Kerklaan door de
Hoofdstraat ter hoogte van D-reizen weer opengesteld wordt. Ook dat geeft een onveilige
en onduidelijke situatie.
Daarnaast constateren we in toenemende mate, dat het vinden van een parkeerplek
in Sassenheim met name voor buitenstaanders erg lastig is. Een duidelijk
verkeerscirculatieplan dat leidt van de ene naar de andere parkeerplaats en een
adequate aanduiding hiertoe, ontbreekt.
Tegen deze achtergrond ontstaat er behoefte om opnieuw naar de hele
verkeerscirculatie- en parkeersituatie in Sassenheim te kijken. Bij een nieuw
verkeerscirculatieplan dienen de volgende elementen te worden opgenomen:
· toekomstbestendige oplossing voor het kruispunt ter hoogte van D-reizen;
· adequate parkeeraanduiding voor het hele centrum van Sassenheim;
· de parkeersituatie op het HEMA-plein. Deze is niet fraai en bevordert niet de
uitstraling van het centrum;
· parkeren in Voorhavenkwartier is een toenemend probleem;
· op het Boschplein is gekozen voor een brede routing van vrachtwagens, deze
blijkt in de praktijk niet nodig te zijn, hier zouden extra parkeerplaatsen
gerealiseerd kunnen worden. Plannen hiervoor zijn reeds ingediend bij de
gemeente en wachten nog op een vervolg;
· in het verleden is het zogenaamde ‘klavertjevier’-model ontwikkeld, dat een
andere verkeerscirculatie beoogt in en rond de Hoofdstraat. Dit (oude) plan zou in
de beschouwingen opnieuw betrokken kunnen worden;
· bij de plannen rondom de parkeercirculatie zou tevens rekening gehouden moeten
worden met de veranderingen die mogelijk wenselijk zijn met betrekking tot de
ambulante handel en de weekmarkt.
Bij de opstelling van de plannen zijn dus twee elementen van wezenlijk belang:
- het parkeren
- de verkeerscirculatie.
Deze twee projectonderdelen zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden van
elkaar.
Project 9
Een fietsenstallingplan maken voor het hele dorp. Op dit moment zien we dat het
stallen van fietsen een toenemend probleem vormt. Fietsen komen vaak daar terecht
waar ze minder gewenst zijn. Aan de andere kant is er nog voldoende ruimte binnen
Pagina | 33
het winkelcentrum om tot een adequate oplossing voor dit fietsenstallings-probleem
te komen. Het project beoogt om deze plekken te inventariseren, in de besluitvorming
op te nemen en vervolgens in te plannen in de begroting van de gemeente en daarna
te realiseren. Suggesties voor het plaatsen van nieuwe fietsstallingen zijn naar voren
gekomen uit de rondgang:
· ter hoogte van Yolentha;
· in de buurt van LJ Sport (als je ervoor staat rechts op de hoek);
· in de buurt van D-reizen;
· hoek van Hoofdstraat bij Headmasters;
overigens staan alle fietsenrekken op het Voorhavenkwartier aan de zijde waar de winkel
van Franas gevestigd is, scheef.
Ambiance inrichting en beheer.
Project 10
Vuilafvoer. Dit project is reeds in uitvoering en beoogt het contracteren van
zoveel mogelijk winkeliers van de vuilafvoer bij één firma, met als doel het aantal
vuilafvoerbewegingen te reduceren en daarnaast een kostenreductie te realiseren.
Inmiddels hebben bijna 65 winkeliers zich aangesloten bij dit project, dat in de loop van
2014 verder uitgerold zal gaan worden en wat als consequentie zal hebben dat het aantal
vuilniswagenbewegingen in het centrum van Sassenheim zal verminderen van de huidige
ruim 35 bewegingen, naar minder dan 10.
Tevens wordt er een aparte vrachtwagen belast met de afvoer van plastic en papier, deze
afvoer levert zelfs geld op. Dit zal toegevoegd worden aan de kas van de TOV.
Project 11
Verfraaiing van de openbare ruimte.
Het project verfraaiing openbare ruimte kent vele projectonderdelen, die elk op zich,
maar wellicht beter nog in onderlinge samenhang, uitgevoerd kunnen worden. De
bedoeling van het project is om alle ideeën te inventariseren, een prioriteitsvolgorde aan
te leggen en tot uitvoering over te gaan. De reeds geïnventariseerde ideeën behelzen het
volgende:
· het vernieuwen van de beschermpalen om de bomen in het centrum in de
Hoofdstraat. De huidige oplossing met dikke aluminium hekken is weinig fraai. In de
Teylingerlaan is en veel fraaiere oplossing gevonden waarbij ook op een heel aardige
manier is gewerkt met eenjarig goed. Het geheel krijgt hierdoor een veel vriendelijker
uitstraling. Bekeken zou kunnen worden in hoeverre dat in de Hoofstraat en elders in
het centrum uitvoerbaar is;
· de huidige reclame-uitingen vormen een bonte kermis aan borden die overal in
de Hoofdstraat zijn opgesteld. Dit geeft een tamelijk onrustig en rommelig beeld.
Nagegaan zou moeten worden in hoeverre we hier gezamenlijke afspraken over
zouden kunnen maken die tot gevolg zouden hebben dat de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden et cetera, verbeterd en een rustigere en
meer chique uitstraling gerealiseerd kan worden.
· Straatversiering: Op dit moment bestaan er in Sassenheim geen gezamenlijke
afspraken rondom straatversiering. Voor zover ze er waren zijn ze verwaterd.
Afspraken zouden gemaakt kunnen worden om op nationale feestdagen de
Nederlands vlag uit te hangen en om op feestdagen die georganiseerd worden
door de TOV, de TOV-vlaggen uit te hangen. Daarnaast kan bij grote nationale
gebeurtenissen zoals het wereldkampioenschap voetbal, besloten worden
gemeenschappelijk versieringen aan te brengen. Hierbij zou uitstekend gebruik
gemaakt kunnen worden van de overspanningen welke aangebracht zijn voor de
nieuwe feestverlichting. In het kader van dit project zou tevens gekeken moeten
worden naar het beeldmerk van de TOV, dat door de kerngroep op dit moment als
volstrekt oubollig wordt ervaren.
Pagina | 34
· De feestverlichting in Sassenheim is vorig jaar vernieuwd. Gezamenlijke winkeliers
beogen de deelnamegraad verder op te voeren. Er zijn nog een aantal wensen die
ingevuld moeten worden met betrekking tot de feestverlichting. Een daarvan is
de jaarlijkse kerstboom die door de gemeente wordt geplaatst. Deze vormt een
belangrijke eyecatcher echter de verlichting die thans in deze kerstboom aanwezig is,
detoneert volstrekt met de nieuwe feestverlichting en zou vernieuwd moeten worden.
Vraag aan de gemeente is om hier een bijdrage in te leveren zodat het centrum een
schitterende uitstraling gaat krijgen en de kerstboom volstrekt in harmonie met de
rest van de feestverlichting komt te staan
· Accentueren van de entrees van het dorp: Door middel van kunstwerken, fraaie
bloembakken et cetera, zouden deze entrees een duidelijker accent kunnen krijgen,
waardoor het winkelend publiek een beter idee krijgt dat zij het centrumwinkelgebied
binnentreden.
· Gesuggereerd is dat een openbaar toilet een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren aan
gastvrijheid en toegankelijkheid van het centrum. Nagegaan zou moeten worden of
het realiseren van een openbaar toilet haalbaar is.De ervaring met openbare toiletten
(stinkt snel, niet-hygiënisch et cetera) spreken voor dit project ernstig in het nadeel.
Wellicht zijn oplossingen denkbaar die een hygiënische en appetijtelijke oplossing
nabij brengen.
· Het centrum zou aan uitstraling winnen door op gerichte plekken fraaie
kunstprojecten te realiseren, die aansprekend zijn voor het winkelend publiek. Van
de Sassenheimers is bekend dat zij graag trots zijn op hun centrum en dat zij daar
ook iets voor over hebben. Deze trots zou bijzonder bevorderd kunnen worden door
middel van het realiseren van een aantal fraaie kunstuitingen.
Project 12
Het schoonmaken en houden van de straten .Op dit moment wordt er op het
schoonmaken van de straten behoorlijk bezuinigd. De winkeliers worden geacht zelf hun
straatje schoon te houden. Dit leidt tot suboptimale oplossingen, waardoor de totale
uitstraling en netheid van het centrum onder druk komt te staan. Een hogere frequentie
en intensievere behandeling bij het schoonmaken kan de netheid van het centrum zeer
ten goede komen.
Als startpunt van een hogere frequentie en intensiteit van schoonmaak zouden we met
de TOV een “Sassenheimse schoonmaak dag” kunnen organiseren met vrijwilligers, om
alles er weer stralend bij te laten staan
Project 13
Verfraaiing gevels / beeldkwaliteit
Bij dit project gaat het om de verfraaiing en de beeldkwaliteit van het bestaande
onroerend goed. In de rondgang is naar