UITWERKING DETAILHANDELSVISIE
kern VOORHOUT
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
1. Inleiding
2. Opgaven uit de detailhandelsvisie
3. Sterke en zwakke punten van de kern Voorhout
4. Toekomstige ontwikkelingen Voorhout
5. Haltermodel
6. Nieuwbouw projecten
7. Markt en Ambulante Handel
8. Digitale ontwikkeling en Klantenbinding
9. Actielijst
Pagina | 2
1. Inleiding
De detailhandelsvisie ligt er. Deze visie is breed aangenomen in de raad
in maart 2014. De visie bevat een groot aantal actiepunten en deze
actiepunten moeten uitgewerkt worden in concrete projectvoorstellen.
Voor deze uitwerkingsvoorstellen is per kern een projectgroep
samengesteld.
Voor u ligt de rapportage van de kerngroep Voorhout.
Samenstelling projectgroep Voorhout
• Wesley Ammerlaan ( Bakker Ammerlaan )
• Wim Noordermeer ( PIM’s Place )
• André v.d. Reep ( Fietsenwarenhuis)
• Ruud Neuteboom ( Neuteboom Kaas-Verswereld )
• Jeroen Schulte ( Fixet )
• John van Dijk ( Plus )
• Jan Bodewes (adviseur)
• Fred Wulp (adviseur Economie, Toerisme en Recreatie gemeente
Teylingen)
Werkwijze van de groep
Er zijn bij het begin van de activiteiten van de werkgroep een aantal
onderwerpen geformuleerd. Deze zijn in de vervolg-bijeenkomsten nader
onderzocht en besproken. Naast de vijf vergaderingen van de kerngroep
Voorhout, zijn er gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur en
ambtenaren, met het bestuur van de TOV en met een groep die zich bezig
houdt met het voorbereiden van het ondernemersfonds.
Indeling van deze rapportage
Na deze inleiding treft u een hoofdstuk aan waarin de belangrijkste
opgaven uit de detailhandelsvisie zijn weergegeven en de wijze
waarop die behandeld worden in deze rapportage. naar voren komen.
Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de toekomstige ontwikkelingen aan
de orde waaronder de gevolgen van de realisatie van de Noordelijke
Randweg. In hoofdstuk 5 bespreken we het Haltermodelen in hoofdstuk
6 is de Nieuwbouwontwikkeling aan de orde. In hoofdstuk 7 besteden
we aandacht aan de overige vormen van detailhandel in Voorhout en
wordt aangegeven hoe de werkgroep daar tegenaan kijkt. In hoofdstuk
8 een aantal opmerkingen over nieuwe digitale ontwikkelingen in
de Detailhandel. In hoofdstuk 9 tenslotte, een actielijst waarin de
vervolgaanpak wordt samengevat.
Pagina | 3
2. Opgaven uit de detailhandelsvisie
Trends detailhandel in Teylingen
Teylingen heeft ongeveer 50 winkels in de sector dagelijks en 120 winkels
in de sector niet-dagelijks. In de kernen is weinig leegstand. Ten opzichte
van omliggende gemeenten doet Teylingen het momenteel goed. Echter,
deze positie is relatief én deze positie blijft een belangrijk en doorlopend
aandachtspunt.
De koopkrachtbinding voor dagelijks is ongeveer 85%. De
koopkrachtbinding is met 5% gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden,
wat verklaarbaar is door de komst van nieuwe supermarkten.
De koopkrachtbinding voor de sector niet-dagelijks is 36%, terwijl tien
jaar geleden deze nog 43% was. Hier zit dus een belangrijke opgave.
Internet speelt een belangrijke rol. In de sector dagelijks is op dit moment
feitelijk al een teveel aan vierkante meters. In de sector niet-dagelijks zou
op basis van de huidige cijfers een geringe groei mogelijk moeten zijn, zij
het dat de algehele trend van de detailhandel een dalende is (in sombere
scenario’s tot wel 30%).
Opgaven algemeen
Ter versterking wordt in de detailhandelsvisie het onderstaande
geadviseerd.
1. Alleen kwaliteitsmeters toevoegen. Herontwikkeling en vernieuwing
moeten een bijdrage leveren aan de opwaardering van de
winkelgebieden.
2. Streven naar compactere winkelgebieden. Zoveel als mogelijk
solitaire winkels verplaatsen naar de kernen. Vernieuwingen moeten
in de kernen plaatsvinden.
3. Bevorder de onderlinge complementariteit van de winkelgebieden,
waarbij Sassenheim het kernwinkelgebied met een divers
winkelbestand is (funshoppen et cetera), Voorhout het
boodschappen- en voorzieningencentrum vormt en Warmond het
vooral moet hebben van het versterken van het toeristisch profiel.
4. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking om meer
slagkracht te verkrijgen, onder meer via het centrummanagement.
5. Branchering en leegstandbestrijding van de kernen.
6. Versterking van marketing en promotie.
7. Ruimtelijke inrichting, beheer, veiligheid, bereikbaarheid en
parkeren.
8. Activiteiten ontplooien rondom het nieuwe winkelen.
9. Communicatie, regelmatige workshops rond interessante thema’s et
cetera.
10. Samenwerking met vastgoedeigenaren aanhalen.
11. Een zeer terughoudend en op maat gesneden beleid voeren ten
aanzien van overige vormen van detailhandel.
Pagina | 4
Specifieke opgaven voor de kern Voorhout
Uit de detailhandelsvisie 2014
Voorhout is gericht op dagelijkse en basis niet-dagelijkse voorzieningen.
Een concentratie van het winkelgebied is noodzakelijk om
combinatiebezoek tussen dagelijks/dagelijks en
dagelijks/niet-dagelijks te stimuleren.
Kern van de zaak is om het centrum langzaam in te dikken, zonder dat
bestaande winkels nu moeten verplaatsen.
In de stedenbouwkundige visie uit 2009 is een onderscheid
gemaakt in aanloopstraat en kernwinkelgebied. Deze verdeling past
in onze ogen goed bij het compacter maken van het winkelgebied in
Voorhout.
• We stellen voor om voor het aanloopgebied conservatief om te
gaan met nieuwe ontwikkelingen en een natuurlijk momentum te
gebruiken om een discussie over transformatie of herontwikkeling
op te pakken met eigenaren. Door maximaal te faciliteren bij het
zoeken naar een alternatieve invulling is het mogelijk om eigenaren
voldoende perspectief te bieden. In de praktijk moeten ondernemers
en eigenaren de noodzaak van verandering in gaan zien en verleid
worden om op zoek te gaan naar alternatieven.
• Voor het kernwinkelgebied is herontwikkeling en een verdere
versterking van de uitstraling gewenst. Herontwikkeling hier
moet kwaliteit aan het gebied toevoegen en de broodnodige
vernieuwing op gang brengen. De ruimtelijke structuur en het
voorzieningenniveau moeten hierop worden afgestemd en worden
geconcentreerd.
• Thematisch bestaat het winkelbestand in Voorhout in de
toekomst vooral uit winkels die voorzien in de dagelijkse
behoefte (supermarkt, slager, groente, vis, drogist) en beperkt
niet-dagelijkse producten (hoge frequentie van aankopen
zoals textielsupers of kleiner warenhuis). Van belang is om de
wisselwerking tussenbeide typen winkels te vergroten en te
versterken.
• Voor Oosthoutplein stellen we voor een status quo te hanteren. De
huidige winkels functioneren prima. Aandachtspunt is de beperkte
ruimte voor vernieuwing en schaalvergroting voor met name Aldi.
Vanuit de visie vestigt de Aldi zich idealiter in het kernwinkelgebied
van Voorhout, maar dit strookt niet met de plannen en strategie van
het bedrijf .

3. Sterke en zwakke punten van de kern Voorhout
Sterke punten
Pagina | 5
• Makkelijk bereikbaar
• Voldoende parkeren
• Geschikt voor hit en run consumenten.
• Groot aantal vers speciaal zaken
• Het is vrij uniek dat er 2 bakkers,slagers groetenboeren etc etc zijn
• Relatief groot aantal familiebedrijven met een sterke klantenbinding
• Hoge servicegraad.
• Sterke service-gerichte specialisten
• Ook aantrekkelijk voor inwoners buiten Voorhout ( o.a. Noorwijk (
nieuw Boekhorst)
• In nabijheid van snelwegen en station.
• Het besteedbaar inkomen in Voorhout is relatief hoog.
• De regio waarin Teylingen is gelegen is economisch actief.
• Gratis parkeren is een pre.
• Er is een compleet aanbod vooral in dagelijks.
• De openbare ruimte is in goede staat.
Zwakke punten / verbetermogelijkheden
• De uitwerking van het Haltermodel is 15 jaar na de introductie nog niet
geslaagd te noemen.
• De leegstand bij de Apotheek en voormalig Foto Turk plus de
panden op de ontwikkelingslocatie van ”de Raad” onderbreken het
Haltermodel.
• De etalages van lege zaken worden thans niet aangekleed.
• Basis niet-dagelijkse [lifestyle] winkels ontbreken nog en kunnen aan
het winkelbestand worden toegevoegd ter verbreding.
• Een pannenkoekenboerderij zou een goede toevoeging zijn.
• Klanten die online bestellen kunnen alsnog naar het centrum gelokt
worden als er een gezamenlijk afhaalpunt binnen het Haltermodel
gerealiseerd wordt.
• Er is te weinig onderlinge saamhorigheid tussen de Voorhoutse
winkeliers (dit uit zich onder andere in de uitvoering van de
koopzondagen dit jaar). Het draagvlak voor gemeenschappelijke
activiteiten kan vergroot worden. Voorbeeld hiervan is het parkeren
door collega’s in het centrumgebied die daardoor plaatsen voor cliënten
bezetten. Hier afspraken over maken. Deze intensivering van de
samenwerking wordt onder TOV vlag geprefereerd.
• De marketing en communicatie rondom het centrum en de activiteiten
kan beter. Ook online moet er als gezamenlijk centrum naar buiten
getreden worden.
Pagina | 6
4. Toekomstige ontwikkelingen
Ontwikkelingslocatie Haltermodel
• Engelse Tuin: Voor het plangebied Engelse Tuin in Voorhout
wordt een bestemmingsplan voorbereid om de bouw van 180-
200 woningen mogelijk te maken. Het plangebied wordt begrensd
door de Jacoba van Beierenweg, de Engelselaan en de Zuidelijke
Randweg. De verwachting is dat dit project (ca. 190 woningen
dus) in 2020 gerealiseerd zal zijn.
• Hooghkamer: De woonwijk Hooghkamer (850 woningen) wordt
in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied
gaat bestaan uit vijf woonbuurten (zones), elk met een eigen
identiteit. Hier is de verwachting dat 425 woningen binnen dit
project in 2020 gerealiseerd zullen zijn.
Aan de andere kant neemt als gevolg van demografische ontwikkelingen
het gemiddelde aantal bewoners per woning af. Het aantal jonge
alleenstaande mensen zal toenemen en een toenemend aantal huizen
van ‘babyboomers’ zal vrij komen.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het inwoner aantal in de
komende jaren licht zal stijgen 2020 +/+ 1000
Aantal inwoners per 1 januari 2014 15218
Met zo’n beperkte inwonerstoename niet verder groeien met de retail en
met noordelijke randweg op naar een blijvend bereikbare, maar veiliger
en aantrekkelijker Centrumgebied.
• Noordelijke Randweg
In alle beleidsvoornemens van de Gemeente Teylingen en de regio en
mede door de ontwikkeling van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer H O V
verbinding Noordwijk Schiphol is vastgelegd dat de Noordelijke Randweg
de komende jaren zal worden gerealiseerd .
De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout
(Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio
voor auto, fiets en openbaar vervoer.De verwachting is dat deze in 2018
klaar is.
Als de Noordelijke Randweg een feit is zal de verkeersdrukte in de
Herenstraat fors dalen.
Pagina | 7
Na de realisatie van de Randweg moet er gekeken worden of het
Herenstraat beleid aangepast moet worden. Bereikbaarheid voor
consumenten moet bovenaan staan, de auto is te gast (30km/h
handhaving). Lang parkeren moet worden tegengegaan. Maar de straat
mag beslist niet voor verkeer worden afgesloten.
Over de handhaving en controle moeten er verschillende methodes
bekeken worden, smileys, preventief controleren, de parkeerplaats bij de
plus blauwe zone maken, laseren op snelheid en ook ’s ochtends en in het
weekend controleren.
Er wordt gepleit voor een evaluatie van het functioneren van de
Herenstraat omtrent verkeersveiligheid en beleving na de realisatie van de
Noordelijke Randweg.
Pagina | 8
5. Haltermodel
In het verleden is gekozen voor het Haltermodel, waarbij het eerste
gedeelte van de Herenstraat aanloopgebied is geworden. Nu blijkt het
aanloopgebied succesvol te zijn. ( combinatie van detailhandel , horeca
en dienstverlening) en is er in het Kerngebied sprake van leegstand.
Vanuit de ondernemers uit het aanloop gebied is aangegeven dat het
Haltermodel geen succes is en hoe daar verder mee om te gaan.
In de detailhandelsvisie wordt nadrukkelijk gesteld dat vastgehouden
moet worden aan het Haltermodel. Alles moet er op worden gericht om
het winkelgebied binnen de Halter sterk te maken.
Dit zal overigens er ook voor zorgen dat het aanloopgebied hier voordeel
van heeft.
Voor een sterker centrum is samenwerking met alle ondernemers
noodzakelijk.
• Kanttekeningen: het is niet zo dat het centrum van Voorhout inmiddels
draait op het aanloopgebied. Het is daar ‘aardig’ in de zin van
verblijfsklimaat en aanvullend nuttig in de zin van dat juist daar het
een en ander is gevestigd aan dagelijks aanbod buiten voeding dat niet
binnen de halter kan worden gevonden. Voorhout heeft vanwege het
aanloopgebied niet of nauwelijks aanvulling nodig in het dagelijkse non
food segment.
Het is wel jammer dat er een soort van fysieke waterscheiding is ontstaan
met dit segment en met veel daghoreca in het aanloopgebied, terwijl beide
functies goed in ontwikkelingen tussen de halters hadden gepast. Het
kan ondernemers niet kwalijk worden genomen dat deze ontwikkelingen
niet hebben plaatsgevonden. Wel moet er worden geconstateerd dat het
hart van het centrum tussen de halters is achtergebleven en het centrum
daardoor als geheel risico loopt. Zonder verbinding gaat het centrum van
Voorhout uit een aantal eilanden bestaan. Het middengebied moet dus
worden ontwikkeld.
Pagina | 9
6. Nieuwbouw
Vastgesteld kan worden dat door de financiële crisis en verandering in
het consumenten gedrag naar online shopping e.d. er van vernieuwing
en modernisering in het winkelbestand geen sprake is. Bij de oude
Plus locatie zijn er nog geen ontwikkelingen en daar is de abnamro
bank bijgekomen , ook de “nieuwe’’ rabo staat al weer leeg. Ook is
er leegstand bij de foto turk en voorheen de apotheek over invulling
hiervan is niets bekend.
Een onderzoek naar de aankoop van de oude Plus locatie door de
gemeente en dientengevolge uit de markt haalt en deze ruimte voorlopig
als parkeerlocatie te gebruiken, maar ook eventueel als mogelijkheid de
weekmarkt daar te laten plaatsvinden.
Voor de winkels op de hoek van de Bernhardstraat ( voorheen Voordouw
/Ammerlaan ) tot Cheers heeft ontwikkelaar De Raad een plan gemaakt
voor het realiseren van een Supermarkt met parkeergarage en 42
appartementen. Over dit plan is De Raad nu in gesprek met de
Gemeente. Als dit plan tot uitvoering komt betekent dit dat er +/- 800
m2 meer winkelruimte bijkomt. De Raad heeft de vraag neer gelegd of
de TOV mee wil werken/ denken bij het invullen van dit plan. Verder is in
het overleg geopperd te onderzoeken of in plaats van deze grootschalige
ontwikkeling een kleinere ontwikkeling zonder parkeergarage met een
winkelplint + woningen, parkeren achter de nieuwbouw op het maaiveld,
een oplossing is voor de locatie.
Een extra supermarkt zou te veel zijn voor het aantal inwoners. Een
betere oplossing is het verplaatsen van de Aldi naar deze nieuwe locatie.
Ingebracht in het overleg is een artikel uit Distrifood met als onderwerp
een luxere Aldi formule die op dit moment in een aantal plaatsen
gerealiseerd wordt. Dit zou ook een compact centrum en winkelgebied
bevorderen. Het Oosthoutplein past niet in dat plaatje.
Het aanloopgebied (vanaf de Total tot Plus) heeft, op de Plus na, weinig
leegstand. Dit lijkt het Haltermodel te ontkrachten. Alleen zijn veruit de
meeste zaken Horeca gelegenheden en geen detailhandel. Een gezellig
aanloopgebied met Horeca kan het Haltermodel ondersteunen mits er iets
aan de leegstand wordt binnen de Halter wordt gedaan.
Het is belangrijk dat er een nieuwe invulling komst voor de oude Plus
locatie en dat met behoud van parkeren.
Bij het station zijn er geen ontwikkelingsplannen.
Pagina | 10
Voor winkels die gemist worden in Voorhout zijn genoemd;
Actie Sport, Vrijetijdskleding, Horeca, Sportschool, Galerie,
Cadeauwinkels, Living/Decoratie, Telefoonwinkel, Hoortoestellen,
Schoenenreus, Action.
Pagina | 11
7. Markt en Ambulante Handel
Markt
Verplaatsing van de wekelijkse markt naar kerkplein wordt toegejuicht. Is
een aanvulling voor het winkelgebied. Kiezen voor de versterking van de
weekmarkt in plaats van het creëren van losse standplaatsen.
Ambulante handel
Moet iets toevoegen aan het winkelaanbod. Bijvoorbeeld de gaten door
leegstand opvullen, maar niet verstorend werken voor andere winkeliers.
Werkt nu marktverstorend, ontneemt parkeerplaatsen aan het gebied.
Wordt als oneerlijk ervaren.
Pagina | 12
8. Digitale Ontwikkeling en Klantenbinding
Wat de digitale ontwikkelingen in de komende jaren ook zullen zijn, zeker
is dat deze de detailhandel ingrijpend zullen veranderen. Het nieuwe
winkelen via Internet /app bestellen /kopen /afhalen en bezorgen zal
in iedere branch worden gevoeld. De sterkte van de locale winkelier zal
maximaal moeten worden uitgebuit. Inzetten op Samenwerken om onze
klanten te ontzorgen….
Meer online als één centrum presenteren heeft meer aantrekkingskracht
op de consument. De digitale winkelstraat.
Gezamenlijke bezorgservice.
Gezamenlijk afhaalpunt binnen het centrum voor internetwinkelen. In
combinatie met de digitale winkelstraat.
Idee om Teylingen breed een App *SAS/VOORH/WAR te ontwikkelen
voor het makkelijk winkelen ( i p v dat de drie kernen ieder voor zich
aan de slag gaan )
Klanten binden aan Voorhout
• Betere samenwerking onderling, bij voorkeur onder vlag TOV
Voorhout. Gezamenlijke acties ontwikkelen, voor het hele
winkelgebied. 2 a 3 keer per jaar gezamenlijke koopzondag met
georganiseerde activiteiten.
Pagina | 13
9. Actie lijst
actiepunt trekker
1 Handhaving Herenstraat
afspraken met de gemeente Gemeente / TOV
2 Na realisatie van de noordelijke
randweg; bezien of het beleid
Herenstraat moet worden herzien
verkeerssituatie en inrichting en
bereikbaarheid
3 en een evaluatie verkeersveiligheid Gemeente / TOV
4 Meedenken bij de ontwikkeling van het TOV/de Raad/Gemeente
plan hoek Bernhardstraat
5 Medewerking aan de realisatie van
kleinschalige ontwikkeling
plan de Raad
– Hoek Pr Bernhardstraat Gemeente
6 Active rol in het ontwikkelen van de oude Gemeente
Plus locatie
7 Overleg plaats weekmarkt Gemeente / TOV
8 Ambulante handel regulieren Gemeente /TOV
9 Het nieuwe winkelen TOV
10 Samenwerken verbeteren Centrummanagement
Pagina | 14