De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder en verkeersveiliger centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. 

Om de Noordelijke Randweg te kunnen aanleggen moet de gemeente Teylingen in het bezit zijn van de benodigde gronden. De polder Boekhorst is grotendeels in eigendom bij projectontwikkelaars. Zij hebben de gronden gekocht met het oog op de mogelijk toekomstige woningbouw in de polder. Een kleiner deel van de gronden is in eigendom bij eigenaren die deze al langer agrarisch gebruiken. De gemeente heeft de onteigeningsprocedure voor de resterende gronden gestart, door het verzoek hiervoor in te dienen bij de Kroon. De Kroon heeft het verzoek van de gemeente in behandeling en bereidt een Koninklijk Besluit (KB) voor, waarin de gronden worden aangewezen voor onteigening. Na het beschikbaar komen van het definitieve Koninklijk Besluit, kan de gemeente bij de rechtbank de onteigening aanvragen. Dit is naar verwachting in het najaar van 2018. Tijdens deze procedure blijft de gemeente in onderhandeling met de betreffende grondeigenaren.Voor meer informatie: www.teylingen.nl/noordelijkerandweg. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan contact op via randwegvoorhout@hltsamen.nl 

Werkzaamheden: wat is er gebeurd?

De provincie Zuid Holland heeft aan veel wegen in de Duin- en Bollenstreek werkzaamheden uitgevoerd. Er is gewerkt aan de N444 Nagelbrug en de werkzaamheden aan de N442 zijn gereed. Een van de grootste projecten was ongetwijfeld het kruispunt N444-A44 (Postviaduct) op de grens van Teylingen en Oegstgeest. Het (drukke) wegverkeer kan nu gebruikmaken van een splinternieuwe turborotonde. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de nieuwe tunnel, die onder de rotonde loopt. Daarnaast legde de provincie, in samenspraak met het naastgelegen Akzo Nobel, bij het kruispunt een bypass aan de Teylingse kant van de A44 vanaf de Rijksstraatweg aan. De afrit van de A44 is uitgebreid met een extra rijstrook voor verkeer dat vanaf de snelweg wil afslaan naar de N444. Naast het vervangen van bruggen, de aanleg van kruispunten, tunnels en extra rijstroken is er ook veel regulier groot onderhoud uitgevoerd. Onder meer op de volgende trajecten: N208 tussen de Rijksweg A44 en Sassenheim en in Lisse en aan de N441 vanaf Wassenaar naar de N206, ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. 

N442 en N444-Nagelbrug: stand van zaken 

De werkzaamheden in de Duin-en Bollenstreek zijn nog niet volledig afgerond. Op N442 en N444 wordt nog hard gewerkt. De werkzaamheden aan de N442 (Hoogduinweg en Beeklaan) in Hillegom lopen nog door. Vanwege aanvullend onderzoek was een deel van de eerder geplande afsluitingen uitgesteld. Inmiddels is ook de laatste dag- en nachtafsluiting begin december geweest. Het volledige nieuwsbericht met daarin informatie voor het overig verkeer, halve rijbaanafzettingen en het groot onderhoud vindt u op de website van de N442; http://www.zuid-holland.nl/n442.              N444 Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de fietsdoorgang. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2017 in gebruik kan worden genomen. Daarnaast wordt er nog volop gewerkt aan de realisatie van de nieuwe turborotonde op de Nagelbrug voor een betere doorstroming. Begin 2017 wordt ook begonnen aan het weggedeelte tussen Voorhout en het postviaduct. Hier wordt een voorbelasting aangebracht zodat de grond straks voldoende draagkracht heeft. Meer informatie en contact: http://www.zuid-holland.nl/n444 en een overzicht van alle wegenprojecten in de regio vindt u op: www.zuid-holland.nl/duinenbollenstreek.  

Noordelijke Randweg Voorhout

De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als de randweg is aangelegd, krijgt de weg de naam Bollendreef.

Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Om de aanleg van de Noordelijke Randweg mogelijk te maken, moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan beschrijft de ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling die met het plan mogelijk wordt gemaakt - in dit geval de aanleg van de randweg en de inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Teylingen het bestemmingsplan Noordelijke Randweg vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in het project. Het bestemmingsplan is hiermee bijna onherroepelijk. Op 3 augustus 2016 wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gepubliceerd. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingedient in de ontwerpfase, kunnen nog beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de Teylinger. Voor meer informatie: www.teylingen.nl/noordelijkerandweg.