Weekendafsluiting N444 Nagelbrug (onder voorbehoud 20 - 23 oktober)

Boskalis en de provincie Zuid-Holland treffen voorbereidingen voor het afronden en in gebruik nemen van de nieuwe rotonde op de Nagelbrug. Hiervoor moeten nog wel veel werkzaamheden op de rotonde worden uitgevoerd, waarbij doorgaand verkeer niet mogelijk is. Fietsers kunnen overigens (wellicht enige hinder) wel alle richtingen op. Doel is dat de rotonde na dat weekend beschikbaar is voor al het verkeer en dat we daarmee weer een grote stap zetten que doorstroming en veiligheid. De provincie zorgt voor adequate informatie en stelt deze ter beschikking. Voor meer informatie; www.teylingen.nl/noordelijkerandweg. 

Aankomende weken flink veel verkeershinder bij Voorhoutse Nagelbrug (N444)

Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout. De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). De Sportlaan (sportpark Elsgeest) blijft bereikbaar via de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg en de A44. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Dit blijft zo totdat ook het langzame verkeer gebruik kan maken van de nieuwe Nagelbrug. 

Tijdens de afsluiting kan het doorgaande autoverkeer omrijden via de route A44, N208, N443 en de N206. De Rijnsburgerweg is bereikbaar vanuit Rijnsburg (gemeente Katwijk). Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba va Beierenweg (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via N444 (zuidelijke richting). De omleidingen worden met borden aangegeven. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl.  Voor meer informatie zie ook: https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/@16674/n444/

Werkzaamheden: wat is er gebeurd?

De provincie Zuid Holland heeft aan veel wegen in de Duin- en Bollenstreek werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt nog gewerkt aan de N444 Nagelbrug, maar de werkzaamheden aan de N442 zijn nagenoeg gereed. Een van de grootste projecten was ongetwijfeld het kruispunt N444-A44 (Postviaduct) op de grens van Teylingen en Oegstgeest. Het (drukke) wegverkeer kan nu gebruikmaken van een splinternieuwe turborotonde. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de nieuwe tunnel, die onder de rotonde loopt. Daarnaast legde de provincie, in samenspraak met het naastgelegen Akzo Nobel, bij het kruispunt een bypass aan de Teylingse kant van de A44 vanaf de Rijksstraatweg aan. De afrit van de A44 is uitgebreid met een extra rijstrook voor verkeer dat vanaf de snelweg wil afslaan naar de N444. Naast het vervangen van bruggen, de aanleg van kruispunten, tunnels en extra rijstroken is er ook veel regulier groot onderhoud uitgevoerd. Onder meer op de volgende trajecten: N208 tussen de Rijksweg A44 en Sassenheim en in Lisse en aan de N441 vanaf Wassenaar naar de N206, ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. 

N442 en N444-Nagelbrug: stand van zaken 

De werkzaamheden in de Duin-en Bollenstreek zijn nog niet volledig afgerond. Op N442 en N444 wordt nog hard gewerkt. De werkzaamheden aan de N442 (Hoogduinweg en Beeklaan) in Hillegom lopen nog door. Vanwege aanvullend onderzoek was een deel van de eerder geplande afsluitingen uitgesteld. Inmiddels is ook de laatste dag- en nachtafsluiting begin december geweest. Het volledige nieuwsbericht met daarin informatie voor het overig verkeer, halve rijbaanafzettingen en het groot onderhoud vindt u op de website van de N442; http://www.zuid-holland.nl/n442.              N444 Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de fietsdoorgang. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2017 in gebruik kan worden genomen. Daarnaast wordt er nog volop gewerkt aan de realisatie van de nieuwe turborotonde op de Nagelbrug voor een betere doorstroming. Begin 2017 wordt ook begonnen aan het weggedeelte tussen Voorhout en het postviaduct. Hier wordt een voorbelasting aangebracht zodat de grond straks voldoende draagkracht heeft. Meer informatie en contact: http://www.zuid-holland.nl/n444 en een overzicht van alle wegenprojecten in de regio vindt u op: www.zuid-holland.nl/duinenbollenstreek.  

Noordelijke Randweg Voorhout

De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als de randweg is aangelegd, krijgt de weg de naam Bollendreef.

Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Om de aanleg van de Noordelijke Randweg mogelijk te maken, moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan beschrijft de ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling die met het plan mogelijk wordt gemaakt - in dit geval de aanleg van de randweg en de inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Teylingen het bestemmingsplan Noordelijke Randweg vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in het project. Het bestemmingsplan is hiermee bijna onherroepelijk. Op 3 augustus 2016 wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gepubliceerd. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingedient in de ontwerpfase, kunnen nog beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de Teylinger. Voor meer informatie: www.teylingen.nl/noordelijkerandweg.