Lid worden? 

Om lid te worden van de vereniging kunt u een e-mail sturen naar de ledenadministratie. U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar de ledenadministratie (zie formulier).

Contributieopbouw

De contributie voor 2018 is vastgesteld op € 240.- excl. BTW. per deelnemend bedrijf. In principe kunnen hiermee van elk deelnemend bedrijf twee personen als afvaardiging alle activiteiten die door de commissie activiteiten worden georganiseerd bijwonen. Voor "nieuwe leden" wordt een bedrag naar rato van het aantal maanden in rekening gebracht.

Voor consumentenacties die zich uitsluitend in de verschillende winkelkernen afspelen (de Teylingen Cadeaubon, acties rondom feestdagen) worden incidenteel bedragen doorberekend aan de deelnemende leden op basis van werkelijke kosten. Uiteraard wordt dit vooraf geïnventariseerd onder de deelnemers.

Het lidmaatschap van de TOV geldt per kalenderjaar. Opzegging is mogelijk per brief (Postbus 81, 2170 AB Sassenheim) of per mail backoffice@teylingenov.nl die uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar door de TOV dient te zijn ontvangen. In dat geval eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. In geval dat niet of niet tijdig wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap automatisch door tot en met het daaropvolgende kalenderjaar.

Meld uw adreswijzigingen en/of andere mutaties van uw bedrijfsgegevens liefst per email aan backoffice@teylingenov.nl.